spot_img

Trac nghiem NVCN

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
Ngày đăng : 11/05/2018, 04 : 40

1 Theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, nghĩa vụ ngân sách nhà nước nào? Nộp đầy đủ, xin gia hạn khoản thuế, phí, lệ phí khoản phải nộp khác vào ngân sách Quản lý, sử dụng khoản vốn kinh phí Nhà nước trợ cấp, hỗ trợ mục đích, chế độ, tiết kiệm, có hiệu tốn với quan tài Chấp hành quy định pháp luật kế toán, thống kê công khai ngân sách b c ( Theo điều 28, luật NSNN) Theo quy định Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ, sau Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến văn bản, Thủ tướng Chính phủ định định mức phân bổ ngân sách làm xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách cho quan đơn vị sau đây? Các Bộ, quan ngang Bộ Các quan thuộc Chính phủ Các quan khác Trung ương, địa phương Cả a, b, c đúng( Khoản 1, điều 10, Nghị định 60/2003/NĐ-CP) Theo quy định Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp sử dụng ngân sách cấp để hỗ trợ cho đơn vị cấp quản lý đóng địa bàn trường hợp nào? Khi xảy thiên tai trường hợp cấp thiết khác mà địa phương cần khẩn trương huy động lực lượng để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế – xã hội ( Khoản 2, điều 5, NĐ 60) Khi đơn vị cấp giao thực chức Khi thực nhiệm vụ chiến lược, quan trọng quốc gia Khi địa phương cần bảo đảm ổn định tình hình kinh tế – xã hội Nội dung sau thuộc nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước quy định Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003? Ngân sách Nhà nước quản lý thống Nguyên tắc tập trung dân chủ, cơng khai, minh bạch, có phân cơng, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm Quốc hội định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn toán ngân sách nhà nước b c ( Điều 3, luật NSNN) Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, thời kỳ ổn định ngân sách, địa phương sử dụng nguồn tăng thu hàng năm mà ngân sách địa phương hưởng để làm gì? Để phát triển kinh tế – xã hội địa bàn (Điểm g, khoản 2, điều 4, Luật Nsnn) Để phát triển ngân sách địa phương Để thu nộp ngân sách cấp Cả a, b, c Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, Ngân sách nhà nước cân đối theo nguyên tắc sau đây? Tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn tổng số chi thường xun góp phần tích luỹ ngày cao vào chi đầu tư phát triển.( khoản 1, điều 8, Luật NSNN) Bội chi ngân sách nhà nước bù đắp nguồn vay nước nước Ngân sách địa phương cân tổng số chi không vượt tổng số thu Cả a, b, c Theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, nguồn thu ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh, khoản thu lệ phí trước bạ (khơng kể lệ phí trước bạ nhà, đất) ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh hưởng bao nhiêu? Tùy thuộc vào dự tốn ngân sách đầu năm Khơng q 50% Tối đa 50% Tối thiểu 50% ( Điểm c, khoản 1, điều 34, Luật NSNN) Theo quy định Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ, quan có thẩm quyền định phương án huy động sử dụng nguồn thu từ khoản đóng góp nhân dân theo quy định pháp luật? Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (Khoản 1, điều 26: Quyết định phương án Huy động vốn Khoản 2, điều 27, định sử dụng nguồn thu) Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Cả a, b, c sai Theo quy định Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài chính, thời hạn cuối chi ngân sách Trung ương năm ngân sách thời gian nào? Hết làm việc ngày, tháng nào? Hết làm việc ngày 31 tháng 12 Hết làm việc ngày 30 tháng 12 Hết làm việc ngày 28 tháng 12.( 4.2.1, 4: Khoá sổ kế toán nhà nước, phần V: Kế toán, kiểm toán toán ngân sách nhà nước, Thông tin 59) Hết làm việc ngày 29 tháng 12 10 Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, “Quỹ ngân sách nhà nước” gì? Là tồn khoản tiền Nhà nước, kể tiền vay, có tài khoản ngân sách nhà nước cấp ( Điều 6, luật NSNN) Là toàn khoản tiền Nhà nước, kể tiền vay, có tài khoản ngân sách nhà nước Trung ương Là ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Cả a, b, c 11 Theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, quan có thẩm quyền định dự tốn ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh? Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ( điều 25, luật ns) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 12 Theo anh, chị năm ngân sách bắt đầu kết thúc vào thời gian nào? Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc ngày 30 tháng 12 năm dương lịch Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm dương lịch ( Điều 14, luật NSNN) Theo quy định Quốc hội Bắt đầu từ đầu năm kế hoạch kết thúc vào cuối kỳ kế hoạch ngân sách 13 Theo quy định Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ, nội dung sau nhiệm vụ chi ngân sách địa phương chi đầu tư phát triển? Đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội khơng có khả thu hồi vốn địa phương quản lý Đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức tài Nhà nước theo quy định pháp luật Chi bổ sung cho ngân sách cấp a b đúng.( Khoản 1, điều 33, luật NSNN) 14 Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, quỹ ngân sách nhà nước quản lý đâu? Kho bạc Nhà nước ( Điều 7, luật NSNN) Sở Tài Phòng Tài chính- Kế hoạch Cả a, b, c 15 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003 quy định khoản sau khoản thu ngân sách nhà nước? Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí Các khoản thu từ hoạt động kinh tế Nhà nước Các khoản đóng góp tổ chức cá nhân; khoản viện trợ Cả a, b, c đúng.( Khoản 1, điều 2, luật NSNN) 16 Theo quy định Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài chính, khoản thu sau thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) ngân sách trung ương ngân sách địa phương? Thuế xuất Phí xăng dầu.(đ,1.1.2,1.1,1, Phần II, Thơng tư 59) Thuế nhà, đất Lệ phí trước bạ 17 Theo quy định Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ, trường hợp thu ngân sách nhà nước vật ngày cơng lao động phải làm để phản ánh vào ngân sách nhà nước? Phải quy đổi thành tiền theo giá thị trường địa phương Phải quy đổi thành tiền đồng Việt Nam (khoản 1, điều 14, ND60) Phải quy đổi theo giá thị trường thời điểm thu Phải quy đổi thành tiền theo giá trị quy định 18 Theo quy định Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài có thẩm quyền định mức chi dự phòng Ngân sách Trung ương tỷ đồng? Dưới tỷ đồng Dưới tỷ đồng Không tỷ đồng Không tỷ đồng 19 Theo quy định Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ, bội chi ngân sách nhà nước xác định nào? Bằng chênh lệch thiếu tổng số chi ngân sách trung ương tổng số thu ngân sách trung ương năm ngân sách ( Khoản 1, điều 4, NSNN) Bằng tỷ số tổng số chi ngân sách tổng số thu ngân sách trung ương Bằng chênh lệch tổng chi tổng thu ngân sách năm ngân sách Cả a, b, c sai 20 Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, dự toán chi ngân sách trung ương ngân sách cấp quyền địa phương bố trí khoản dự phòng phần trăm (%) để chi phòng chống, khắc phục hậu thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng quốc phòng, an ninh nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh dự toán? Tùy khả ngân sách cấp để định Từ 2% đến 5% tổng số chi ( Khoản 1, điều luật NS) Tùy thuộc khả thu ngân sách cấp để định Từ 5% đến % tổng số chi 21 Theo anh, chị “Ngân sách nhà nước” gì? Là tồn khoản thu, chi Nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước ( điều 1, luật NSNN) Là toàn khoản thu, chi Nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định Là toàn khoản thu, chi Nhà nước thực năm để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Cả a, b, c sai 22 Theo quy định Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ, quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quy định cụ thể việc quản lý thu, chi ngân sách cấp xã? Thủ tướng Chính phủ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Bộ trưởng Bộ Tài Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Xem thêm –

Xem thêm: Trac nghiem NVCN,

Source: https://openlivenft.info
Category: TIN NFT

Đánh giá bài post