Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
34 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Tất tần tật các vấn đề về tỷ giá khi lập Báo cáo tài chính

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT

Các vấn đề về tỷ giá như bản chất các loại tỷ giá, nguyên tắc xác định các loại tỷ giá, cách đánh giá chênh lệch tỷ giá, cách hạch toán … luôn là vấn đề gây khó với các kế toán. Cùng kế toán Lê Ánh tìm hiểu bài bản các vấn đề này trong bài viết dưới đây.

>>>>>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử GTGT hợp pháp? Hóa đơn điện tử thật hay giả

Thông tư vận dụng : Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC

1. Một số yếu tố về tỷ giá hối đoái

1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh trong các trường hợp:

– Thực tế mua và bán, trao đổi, giao dịch thanh toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ ;
– Đánh giá lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời gian lập Báo cáo kinh tế tài chính ;
– Chuyển đổi Báo cáo kinh tế tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Nước Ta .

1.2. Các loại tỷ giá hối đoái (sau đây gọi tắt là tỷ giá) sử dụng trong kế toán

Các doanh nghiệp có nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh bằng ngoại tệ phải triển khai ghi sổ kế toán và lập Báo cáo kinh tế tài chính theo một đơn vị chức năng tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc đơn vị chức năng tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Nước Ta phải địa thế căn cứ vào :
– Tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn ;
– Tỷ giá ghi sổ kế toán .
Khi xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ( kê khai, quyết toán và nộp thuế ), doanh nghiệp thực thi theo những pháp luật của pháp lý về thuế .

1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế

1a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ:

– Tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn khi mua và bán ngoại tệ ( hợp đồng mua và bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi ) : Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhà nước thương mại ;
– Trường hợp hợp đồng không lao lý tỷ giá thanh toán giao dịch thì doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo nguyên tắc :
+ Tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn khi góp vốn hoặc nhận vốn góp : Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nhà nước nơi doanh nghiệp mở thông tin tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn ;
+ Tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn khi ghi nhận nợ phải thu : Là tỷ giá mua của ngân hàng nhà nước thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định người mua giao dịch thanh toán tại thời gian thanh toán giao dịch phát sinh ;
+ Tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn khi ghi nhận nợ phải trả : Là tỷ giá bán của ngân hàng nhà nước thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến thanh toán giao dịch tại thời gian thanh toán giao dịch phát sinh .
+ Đối với những thanh toán giao dịch shopping gia tài hoặc những khoản ngân sách được giao dịch thanh toán ngay bằng ngoại tệ ( không qua những thông tin tài khoản phải trả ), tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn là tỷ giá mua của ngân hàng nhà nước thương mại nơi doanh nghiệp thực thi thanh toán giao dịch .

1b) Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính: Là tỷ giá công bố của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn) theo nguyên tắc:

– Tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn khi nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là gia tài : Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nhà nước thương mại nơi doanh nghiệp liên tục có thanh toán giao dịch tại thời gian lập Báo cáo kinh tế tài chính. Đối với những khoản ngoại tệ gửi ngân hàng nhà nước thì tỷ giá thực tiễn khi nhìn nhận lại là tỷ giá mua của chính ngân hàng nhà nước nơi doanh nghiệp mở thông tin tài khoản ngoại tệ .
– Tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn khi nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả : Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng nhà nước thương mại tại thời gian lập Báo cáo kinh tế tài chính ;
– Các đơn vị chức năng trong tập đoàn lớn được vận dụng chung một tỷ giá do Công ty mẹ lao lý ( phải bảo vệ sát với tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn ) để nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh từ những thanh toán giao dịch nội bộ .

1.4. Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá ghi sổ gồm: Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập)

– Tỷ giá ghi sổ trong thực tiễn đích danh : Là tỷ giá khi tịch thu những khoản nợ phải thu, những khoản ký cược, ký quỹ hoặc thanh toán giao dịch những khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác lập theo tỷ giá tại thời gian thanh toán giao dịch phát sinh hoặc tại thời gian nhìn nhận lại cuối kỳ của từng đối tượng người dùng .
– Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại bên Có thông tin tài khoản tiền khi giao dịch thanh toán tiền bằng ngoại tệ, được xác lập trên cơ sở lấy tổng giá trị được phản ánh tại bên Nợ thông tin tài khoản tiền chia cho số lượng ngoại tệ thực có tại thời gian thanh toán giao dịch .

1.5. Nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán

1a) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với:

– Các thông tin tài khoản phản ánh lệch giá, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hoá, phân phối dịch vụ hoặc thu nhập có tương quan đến doanh thu nhận trước hoặc thanh toán giao dịch nhận trước tiền của người mua thì lệch giá, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trước được vận dụng tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian nhận trước của người mua ( không vận dụng theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian ghi nhận lệch giá, thu nhập ) .
– Các thông tin tài khoản phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại, ngân sách khác. Riêng trường hợp phân chia khoản ngân sách trả trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ thì ngân sách được ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian trả trước ( không vận dụng theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian ghi nhận ngân sách ) .
– Các thông tin tài khoản phản ánh gia tài. Riêng trường hợp gia tài được mua có tương quan đến thanh toán giao dịch trả trước cho người bán thì giá trị gia tài tương ứng với số tiền trả trước được vận dụng tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian trả trước cho người bán ( không vận dụng theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian ghi nhận gia tài ) .
– Tài khoản loại vốn chủ sở hữu ;
– Bên Nợ những TK phải thu ; Bên Nợ những TK vốn bằng tiền ; Bên Nợ những TK phải trả khi phát sinh thanh toán giao dịch trả trước tiền cho người bán .
– Bên Có những TK phải trả ; Bên Có những TK phải thu khi phát sinh thanh toán giao dịch nhận trước tiền của người mua ;

1b) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các loại tài khoản sau:

– Bên Có những TK phải thu ( ngoại trừ thanh toán giao dịch nhận trước tiền của người mua ) ; Bên Nợ TK phải thu khi tất toán khoản tiền nhận trước của người mua do đã chuyển giao mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, phân phối dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu sát hoạch ; Bên Có những TK khoản ký cược, ký quỹ, ngân sách trả trước ;
– Bên Nợ những TK phải trả ( ngoại trừ thanh toán giao dịch trả trước tiền cho người bán ) ; Bên Có TK phải trả khi tất toán khoản tiền ứng trước cho người bán do đã nhận được loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu sát hoạch khối lượng .
– Trường hợp trong kỳ phát sinh nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng người tiêu dùng thì tỷ giá ghi sổ trong thực tiễn đích danh cho từng đối tượng người dùng được xác lập trên cơ sở bình quân gia quyền di động của những thanh toán giao dịch với đối tượng người tiêu dùng đó .

1c) Khi thực hiện thanh toán bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở bên Có các TK tiền.

1.6. Nguyên tắc xác định các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Là các tài sản được thu hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ có thể bao gồm:

  1. a ) Tiền mặt, những khoản tương tự tiền, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ ;
  2. b ) Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ, ngoại trừ :

– Các khoản trả trước cho người bán và những khoản ngân sách trả trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời gian lập báo cáo giải trình có dẫn chứng chắc như đinh về việc người bán không hề phân phối hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại những khoản trả trước bằng ngoại tệ thì những khoản này được coi là những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ .
– Các khoản người mua trả tiền trước và những khoản doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời gian lập báo cáo giải trình có dẫn chứng chắc như đinh về việc doanh nghiệp không hề cung ứng hàng hoá, dịch vụ và sẽ phải trả lại những khoản nhận trước bằng ngoại tệ cho người mua thì những khoản này được coi là những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ .

  1. c ) Các khoản đi vay, cho vay dưới mọi hình thức được quyền tịch thu hoặc có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả bằng ngoại tệ .
  2. d ) Các khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ ; Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ

2. Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

  1. a ) Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán cụ thể những thông tin tài khoản : Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển, những khoản phải thu, những khoản phải trả .
  2. b ) Tất cả những khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay vào lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( nếu lãi ) hoặc ngân sách kinh tế tài chính ( nếu lỗ ) tại thời gian phát sinh .

Riêng khoản chênh lệch tỷ giá trong quá trình trước hoạt động giải trí của những doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ có triển khai dự án, khu công trình trọng điểm vương quốc gắn với trách nhiệm không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, bảo mật an ninh, quốc phòng được tập hợp, phản ánh trên TK 413 và được phân chia dần vào lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính hoặc ngân sách kinh tế tài chính khi doanh nghiệp đi vào hoạt động giải trí theo nguyên tắc :
– Khoản lỗ tỷ giá lũy kế trong quá trình trước hoạt động giải trí được phân chia trực tiếp từ TK 413 vào ngân sách kinh tế tài chính, không triển khai kết chuyển trải qua TK 242 – ngân sách trả trước ;
– Khoản lãi tỷ giá lũy kế trong quy trình tiến độ trước hoạt động giải trí được phân chia trực tiếp từ TK 413 vào lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính, không triển khai kết chuyển trải qua TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi ;
– Thời gian phân chia thực thi theo pháp luật của pháp lý so với mô hình doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ. Riêng số phân chia khoản lỗ tỷ giá tối thiểu trong từng kỳ phải bảo vệ không nhỏ hơn mức doanh thu trước thuế trước khi phân chia khoản lỗ tỷ giá ( sau khi phân chia lỗ tỷ giá, doanh thu trước thuế của báo cáo giải trình tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bằng không ) .

  1. c ) Doanh nghiệp phải nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại tổng thể những thời gian lập Báo cáo kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý. Đối với những doanh nghiệp đã sử dụng công cụ kinh tế tài chính để dự trữ rủi ro đáng tiếc hối đoái thì không được nhìn nhận lại những khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ đã sử dụng công cụ kinh tế tài chính để dự trữ rủi ro đáng tiếc hối đoái .
  2. d ) Doanh nghiệp không được vốn hóa những khoản chênh lệch tỷ giá vào giá trị gia tài dở dang

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Bên Nợ:

– Lỗ tỷ giá do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ;
– Lỗ tỷ giá trong quy trình tiến độ trước hoạt động giải trí của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ có triển khai dự án, khu công trình trọng điểm vương quốc gắn với trách nhiệm không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, bảo mật an ninh, quốc phòng .
– Kết chuyển lãi tỷ giá vào lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính ;

Bên Có:

– Lãi tỷ giá do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ;
– Lãi tỷ giá trong tiến trình trước hoạt động giải trí của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ có triển khai dự án, khu công trình trọng điểm vương quốc gắn với trách nhiệm không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, bảo mật an ninh, quốc phòng .
– Kết chuyển lỗ tỷ giá vào ngân sách kinh tế tài chính ;
Tài khoản 413 hoàn toàn có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có .

Số dư bên Nợ: Lỗ tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, quốc phòng.

Số dư bên Có: Lãi tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, quốc phòng.

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái, có 2 tài khoản cấp 2

– Tài khoản 4131 – Chênh lệch tỷ giá nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ : Phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ( lãi, lỗ tỷ giá ) cuối năm kinh tế tài chính của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, kể cả hoạt động giải trí góp vốn đầu tư XDCB ( doanh nghiệp SXKD có cả hoạt động giải trí góp vốn đầu tư XDCB ) .
– Tài khoản 4132 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái tiến trình trước hoạt động giải trí : Phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và chênh lệch tỷ giá do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ trong tiến trình trước hoạt động giải trí. Tài khoản này chỉ vận dụng cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ có thực thi dự án, khu công trình trọng điểm vương quốc gắn với trách nhiệm không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, bảo mật an ninh, quốc phòng .

quyet-toan-don-vi-hcsn

4. Phương pháp kế toán một số ít thanh toán giao dịch kinh tế tài chính hầu hết

4.1. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ (kể cả chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động của các doanh nghiệp không do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ)

1.a) Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ:

Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642 ( tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch )
Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Có những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( theo tỷ giá ghi sổ kế toán ) .
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .

1.b) Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ của nhà cung cấp chưa thanh toán tiền, khi vay hoặc nhận nợ nội bộ… bằng ngoại tệ, căn cứ tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế tại ngày giao dịch, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 627, 641, 642 …
Có những TK 331, 341, 336 …

1.c) Khi ứng trước tiền cho người bán bằng ngoại tệ để mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:

– Kế toán phản ánh số tiền ứng trước cho người bán theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian ứng trước, ghi :
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán ( tỷ giá thực tiễn tại ngày ứng trước )
Nợ TK 635 – Ngân sách chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Có những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( theo tỷ giá ghi sổ kế toán )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .

– Khi nhận vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ từ người bán, kế toán phản ánh theo nguyên tắc:

+ Đối với giá trị vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã ứng trước cho người bán, kế toán ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian ứng trước, ghi :
Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642
Có TK 331 – Phải trả cho người bán ( tỷ giá thực tiễn ngày ứng trước ) .
+ Đối với giá trị vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ còn nợ chưa giao dịch thanh toán tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian phát sinh ( ngày thanh toán giao dịch ), ghi :
Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642 ( tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch )
Có TK 331 – Phải trả cho người bán ( tỷ giá thực tiễn ngày thanh toán giao dịch ) .

1.d) Khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ (nợ phải trả người bán, nợ vay, nợ thuê tài chính, nợ nội bộ…), ghi:

Nợ những TK 331, 336, 341, … ( tỷ giá ghi sổ kế toán )
Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Có những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá ghi sổ kế toán ) .
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .

1.e) Khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bằng ngoại tệ, căn cứ tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế tại ngày giao dịch, ghi:

Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ), 131 … ( tỷ giá thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch )
Có những TK 511, 711 ( tỷ giá thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch ) .

1.g) Khi nhận trước tiền của người mua bằng ngoại tệ để cung cấp vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:

– Kế toán phản ánh số tiền nhận trước của người mua theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian nhận trước, ghi :
Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 )
Có TK 131 – Phải thu của người mua .
– Khi chuyển giao vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ cho người mua, kế toán phản ánh theo nguyên tắc :
+ Đối với phần lệch giá, thu nhập tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã nhận trước của người mua, kế toán ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian nhận trước, ghi :
Nợ TK 131 – Phải thu của người mua ( tỷ giá trong thực tiễn thời gian nhận trước )
Có những TK 511, 711 .
+ Đối với phần lệch giá, thu nhập chưa thu được tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian phát sinh, ghi :
Nợ TK 131 – Phải thu của người mua
Có những TK 511, 711 .

1.h) Khi thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch )
Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Có những TK 131, 136, 138 ( tỷ giá ghi sổ kế toán ) .
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .

1.i) Khi cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ những TK 121, 128, 221, 222, 228 ( tỷ giá trong thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch )
Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Có những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá ghi sổ kế toán )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .

1.k) Các khoản ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ

– Khi mang ngoại tệ đi ký cược, ký quỹ, ghi :
Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ
Có những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá ghi sổ kế toán ) .
– Khi nhận lại tiền ký cược, ký quỹ, ghi :
Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn khi nhận lại )
Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá )
Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ ( tỷ giá ghi sổ )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá ) .

Cách hạch toán

4.2. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

1.a) Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo:

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi :
Nợ những TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341, ..
Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 ) .
– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi :
Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 )
Có những TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341, …

1.b) Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Kế toán kết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại (theo số thuần sau khi bù trừ số phát sinh bên Nợ và bên Có của TK 4131) vào chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái), hoặc doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá hối đoái) để xác định kết quả hoạt động kinh doanh:

– Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái nhìn nhận lại cuối năm kinh tế tài chính vào lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính, ghi :
Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( nếu lãi tỷ giá hối đoái ) .
– Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái nhìn nhận lại cuối năm kinh tế tài chính vào ngân sách kinh tế tài chính, ghi :
Nợ TK 635 – giá thành kinh tế tài chính ( nếu lỗ tỷ giá hối đoái )
Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 ) .

1.c) Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, quốc phòng:

Đơn vị vận dụng tổng thể những pháp luật về tỷ giá và nguyên tắc kế toán như so với những doanh nghiệp khác, ngoại trừ :
– Việc ghi nhận khoản lãi tỷ giá khi phát sinh được phản ánh vào bên Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ;
– Việc ghi nhận khoản lỗ tỷ giá khi phát sinh được phản ánh vào bên Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ;
Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động giải trí, kế toán kết giao dịch chuyển tiền chênh lệch tỷ giá vào lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính hoặc ngân sách kinh tế tài chính .

1.d) Xử lý số chênh lệch tỷ giá còn lại trên TK 242 – Chi phí trả trước và TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện:

– Các doanh nghiệp chưa phân chia hết khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của tiến trình trước hoạt động giải trí ( đang phản ánh trên thông tin tài khoản 242 trước thời gian thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành ) phải kết chuyển hàng loạt số lỗ chênh lệch tỷ giá vào ngân sách kinh tế tài chính để xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại trong kỳ, ghi :
Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính
Có TK 242 – giá thành trả trước .
– Các doanh nghiệp chưa phân chia hết khoản lãi chênh lệch tỷ giá của quy trình tiến độ trước hoạt động giải trí ( đang phản ánh trên thông tin tài khoản 3387 trước thời gian thông tư này có hiệu lực hiện hành ) phải kết chuyển hàng loạt số lãi chênh lệch tỷ giá vào lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính để xác lập tác dụng kinh doanh thương mại trong kỳ, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

Bài viết xem thêm: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

Bài viết trên đây, kế toán Lê Ánh đã san sẻ đến bạn đọc tất tần tật những yếu tố về tỷ giá khi lập Báo cáo kinh tế tài chính, Các bạn kế toán hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để Giao hàng tốt cho việc làm kế toán tại doanh nghiệp của mình. Tránh những sai xót không đáng có !
Các bạn sẽ nhận được nhiều san sẻ trong thực tiễn giá trị hơn nữa của đội ngũ chuyên viên là những kế toán trưởng lâu năm kinh nghiệm tay nghề .Đây là Đây là lớp học kế toán tổng hợp tốt nhất thị trường, 100 % do những kế toán trưởng lâu năm kinh nghiệm tay nghề giảng dạy. Bạn sẽ được hoàn trả 100 % học phí nếu không hài lòng về khóa học .

 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Source: https://openlivenft.info
Category : Blog

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT