Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
31 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Hotbit khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
1 Bitcoin

BTC/USDT ₫ 548,644,846. 80 ₫2,630,303,770.97 ₫585,729,042.14 ₫ 787,505,369,549 9.87 % 552 Gần đây 2 YooShi YOOSHI/USDT ₫ 0.002753 ₫2,829,533.53 ₫82,182,062.45 ₫ 67,622,002,002 0.85 % 156 Gần đây 3 Bitcoin Cash BCH/USDT ₫ 2,957,180. 30 ₫70,151,122.40 – ₫ 42,146,491,888 0.53 % 168 Gần đây 4 Alpha Venture DAO ALPHA/USDT ₫ 3,256. 85 – – ₫ 38,955,695,940 0.49 % 8 Gần đây 5 Solana SOL/USDT ₫ 1,040,394. 25 ₫24,475,094.50 ₫148,862,918.24 ₫ 38,913,402,427 0.49 % 195 Gần đây 6 Shiba Inu SHIB/USDCE ₫ 0.2497 ₫1,619,669,596.77 ₫4,117,240,734.28 ₫ 368,467,395,050 4.62 % 351 Gần đây 7 OMG Network OMG/USDT ₫ 49,154. 92 – – ₫ 171,607,274,237 2.15 % 8 Gần đây 8 Grove GROVETOKEN/NUSD ₫ 0.00005399 – – ₫ 129,802,402,997 1.63 % 0 Gần đây 9 Ethereum ETH/BTC ₫ 37,896,468. 85 ₫9,067,385.55 – ₫ 66,870,882,901 0.84 % 48 Gần đây 10 Algorand ALGO/USDT ₫ 8,309. 89 ₫5,155,175.93 ₫14,912,441.77 ₫ 47,448,553,708 0.59 % 153 Gần đây 11 Polkadot DOT/BTC ₫ 181,091. 59 – – ₫ 42,200,725,248 0.53 % 9 Gần đây 12 Cardano ADA/USDT ₫ 11,749. 85 ₫144,288,306.25 ₫28,075,482.34 ₫ 34,106,353,403 0.43 % 268 Gần đây 13 Ethereum ETH/USDT ₫ 38,108,883. 01 ₫619,040,698.09 ₫4,794,049,417.13 ₫ 662,505,812,800 8.30 % 363 Gần đây 14 SushiSwap SUSHI/BTC * * * ₫ 26,294. 30 – – * * * ₫ 35,005,356,384 0.00 % 50 Gần đây 15 Shiba Inu SHIB/USDT ₫ 0.2879 ₫1,532,803,057.69 ₫261,289,652.89 ₫ 769,810,686,262 9.65 % 315 Gần đây 16 Polkadot DOT/USDT ₫ 184,438. 52 ₫71,342,861.98 ₫55,043,587.77 ₫ 127,836,524,199 1.60 % 255 Gần đây 17 Ethereum ETH/USDC ₫ 38,143,094. 31 ₫1,035,123,632.72 ₫275,988,452.25 ₫ 320,705,824,035 4.02 % 383 Gần đây 18 Shiba Inu SHIB/USDC ₫ 0.2882 ₫2,217,075,907.35 ₫1,854,714,797.23 ₫ 393,364,584,601 4.93 % 366 Gần đây 19 USD Coin USDC/USDT ₫ 23,407. 13 ₫207,149,508,712.26 ₫220,384,133,456.89 ₫ 74,142,610,060 0.93 % 584 Gần đây 20 Binance USD BUSD/USDT ₫ 23,409. 46 ₫47,075,398,854.92 ₫46,426,457,644.50 ₫ 70,383,065,350 0.88 % 611 Gần đây 21 Chainlink LINK/USDT ₫ 169,195. 76 ₫154,786,770.75 – ₫ 80,245,026,453 1.01 % 5 Gần đây 22 TRON TRX/USDT ₫ 1,607. 99 ₫532,485,890.76 ₫62,155,068.71 ₫ 56,053,766,693 0.70 % 296 Gần đây 23 Bitcoin BTC/USDC ₫ 549,909,926. 71 ₫282,755,770.71 ₫457,158,499.80 ₫ 392,403,070,378 4.92 % 399 Gần đây 24 Dai DAI/USDT ₫ 23,401. 86 ₫45,596,438,727.46 ₫45,646,287,619.71 ₫ 214,319,068,783 2.69 % 570 Gần đây 25 Litecoin LTC/USDT ₫ 1,375,334. 25 ₫140,488,364.41 ₫72,022,302.58 ₫ 51,309,918,480 0.64 % 292 Gần đây 26 Compound COMP/BTC ₫ 1,416,971. 95 – – ₫ 64,692,152,712 0.81 % 8 Gần đây 27 Filecoin FIL/USDT ₫ 133,624. 61 ₫29,983,229.41 ₫3,816,972.72 ₫ 30,893,978,906 0.39 % 185 Gần đây 28 Ocean Protocol OCEAN/USDT ₫ 4,449. 94 ₫54,196,906.90 ₫9,992,912.54 ₫ 31,588,412,271 0.40 % 200 Gần đây 29 Monero XMR/USDT ₫ 3,595,421. 73 ₫9,014,144.76 ₫140,051,422.70 ₫ 31,257,880,027 0.39 % 279 Gần đây 30 BakeryToken BAKE/USDT ₫ 7,276. 91 ₫113,539,594.84 ₫113,539,594.84 ₫ 24,717,389,686 0.31 % 189 Gần đây 31 NEAR Protocol NEAR/USDT ₫ 108,987. 52 ₫106,849,031.14 – ₫ 48,845,884,199 0.61 % 223 Gần đây 32 Bitcoin SV BSV/USDT ₫ 1,392,985. 71 ₫71,751,455.70 ₫15,699,564.12 ₫ 29,010,161,582 0.36 % 138 Gần đây 33 Waves WAVES/USDT ₫ 137,885. 45 – ₫20,336,214.37 ₫ 31,968,723,455 0.40 % 157 Gần đây 34 Cronos CRO/USDT ₫ 3,162. 57 ₫4,258,384.16 ₫68,227,138.34 ₫ 32,056,243,801 0.40 % 107 Gần đây 35 Theta Network THETA/BTC ₫ 30,085. 18 – – ₫ 41,597,934,416 0.52 % 331 Gần đây 36 TrueUSD TUSD/USDT ₫ 23,248. 65 ₫440,631,632.12 ₫449,445,528.37 ₫ 23,048,336,502 0.29 % 337 Gần đây 37 BNB BNB/USDT ₫ 6,380,123. 86 ₫77,159,591.50 ₫393,811,579.86 ₫ 15,933,075,544 0.20 % 235 Gần đây 38 Reserve Rights RSR/USDT ₫ 156.82 – – ₫ 23,326,572,287 0.29 % 51 Gần đây 39 Stellar XLM/USDT ₫ 2,668. 75 ₫315,667,429.55 – ₫ 20,287,209,568 0.25 % 247 Gần đây 40 Ctomorrow Platform CTP/USDT ₫ 502.50 ₫128,880,762.28 ₫3,876,440.47 ₫ 21,049,707,684 0.26 % 257 Gần đây 41 Moonbeam GLMR/USDT ₫ 17,835. 34 – – ₫ 16,358,245,623 0.21 % 18 Gần đây 42 Lovely Inu LOVELY/USDT ₫ 0.008871 ₫26,204,693.45 – ₫ 14,852,104,547 0.19 % 0 Gần đây 43 XRP XRP/USDT ₫ 8,616. 18 ₫81,752,718.56 ₫142,365,296.73 ₫ 37,393,645,240 0.47 % 338 Gần đây 44 WOO Network WOO/USDT ₫ 4,683. 20 ₫41,789,981.91 ₫379,926,772.32 ₫ 32,029,758,237 0.40 % 323 Gần đây 45 Decentraland MANA/USDT ₫ 22,195. 73 – – ₫ 15,604,944,341 0.20 % 5 Gần đây 46 DIA DIA/USDT ₫ 10,313. 03 – – ₫ 23,919,092,501 0.30 % 7 Gần đây 47 Maker MKR/USDT ₫ 23,360,754. 82 – – ₫ 14,988,560,425 0.19 % 8 Gần đây 48 Shibnobi SHINJA/NUSD ₫ 0.000000000023 – – ₫ 13,225,909,905 0.17 % 0 Gần đây 49 Trust Wallet Token TWT/USDT ₫ 18,776. 31 ₫36,803,608.08 ₫13,219,574.42 ₫ 22,945,702,416 0.29 % 85 Gần đây 50 LooksRare LOOKS/USDT ₫ 10,111. 38 ₫68,342,304.66 ₫288,317,490.88 ₫ 15,067,784,316 0.19 % 162 Gần đây

51

Injective INJ/BTC ₫ 31,732. 05 – – ₫ 9,993,213,738 0.13 % 2 Gần đây 52 SushiSwap SUSHI/USDT ₫ 33,837. 99 ₫11,929,937.51 ₫12,527,246.59 ₫ 13,207,216,689 0.17 % 165 Gần đây 53 Zcash ZEC/USDT ₫ 1,467,033. 85 ₫92,344,304.14 – ₫ 10,594,973,009 0.13 % 213 Gần đây 54 Cosmos ATOM/USDT ₫ 254,537. 65 ₫94,854,071.02 ₫10,677,867.06 ₫ 13,800,871,229 0.17 % 213 Gần đây 55 Alpha Venture DAO ALPHA/BTC ₫ 3,258. 09 – – ₫ 7,962,179,210 0.10 % 1 Gần đây 56 Bend DAO BEND/USDT ₫ 136.46 ₫14,994,539.28 ₫164,412,376.51 ₫ 8,437,011,280 0.11 % 206 Gần đây 57 RioDeFi RFUEL/USDT ₫ 215.78 – – ₫ 7,928,449,675 0.10 % 25 Gần đây 58 Tellor TRB/BTC ₫ 387,524. 34 – – ₫ 45,911,777,248 0.58 % 7 Gần đây 59 STEPN GMT/USDT ₫ 24,112. 75 ₫2,721,272.40 – ₫ 12,633,180,851 0.16 % 75 Gần đây 60 Orion Protocol ORN/BTC ₫ 30,700. 47 – – ₫ 8,045,873,542 0.10 % 8 Gần đây 61 Aave AAVE/ETH ₫ 2,251,391. 24 – – ₫ 7,794,639,627 0.10 % 8 Gần đây 62 Phala Network PHA/USDT ₫ 2,958. 82 ₫109,661,248.98 ₫77,191,600.89 ₫ 7,861,048,027 0.10 % 268 Gần đây 63 Bitcoin Bam BTCBAM/USDT ₫ 17,086. 35 ₫315,666,727.13 ₫10,095,914.83 ₫ 21,463,229,283 0.27 % 184 Gần đây 64 Celer Network CELR/USDT ₫ 442.82 ₫7,698,611.57 ₫8,150,642.49 ₫ 16,741,000,384 0.21 % 144 Gần đây 65 Monero XMR/BTC ₫ 3,596,471. 27 ₫15,415,100.94 – ₫ 7,834,840,207 0.10 % 9 Gần đây 66 Mina MINA/USDT ₫ 17,800. 23 – – ₫ 15,904,536,397 0.20 % 5 Gần đây 67 Drep [ new ] DREP/USDT ₫ 13,136. 11 – – ₫ 15,098,223,174 0.19 % 7 Gần đây 68 Curve DAO Token CRV/USDT ₫ 33,774. 77 ₫12,535,062.63 – ₫ 17,152,896,743 0.21 % 116 Gần đây 69 Chromia CHR/USDT ₫ 4,723. 14 – – ₫ 15,753,068,952 0.20 % 7 Gần đây 70 Ethereum Classic ETC/USDT ₫ 609,511. 76 ₫191,147,765.91 – ₫ 24,373,452,522 0.31 % 240 Gần đây 71 Filecoin FIL/BTC ₫ 133,885. 86 – – ₫ 9,136,564,090 0.11 % 22 Gần đây 72 RadioCaca RACA/USDT ₫ 9.36 ₫118,438,722.58 ₫279,430,932.57 ₫ 22,784,869,109 0.29 % 313 Gần đây 73 Ethereum Name Service ENS/USDT ₫ 304,043. 43 – – ₫ 38,909,748,518 0.49 % 33 Gần đây 74 TomoChain TOMO/USDT ₫ 13,882. 05 – – ₫ 15,760,507,720 0.20 % 8 Gần đây 75 Kusama KSM/USDT ₫ 1,580,377. 49 ₫66,994,998.50 – ₫ 16,938,824,683 0.21 % 188 Gần đây 76 Beefy Finance BIFI/USDT ₫ 9,901,421. 74 ₫156,252,725.56 ₫159,400,024.24 ₫ 9,304,668,322 0.12 % 242 Gần đây 77 Uniswap UNI/USDT ₫ 172,279. 54 ₫110,200,113.75 ₫16,466,445.42 ₫ 13,867,945,793 0.17 % 238 Gần đây 78 Gemini Dollar GUSD/USDT ₫ 23,165. 20 ₫422,934,979.41 ₫427,640,913.23 ₫ 23,125,247,139 0.29 % 336 Gần đây 79 VeChain VET/ETH ₫ 630.46 ₫23,126,770.17 ₫9,512,072.46 ₫ 8,093,282,362 0.10 % 265 Gần đây 80 Tezos XTZ/BTC * * * ₫ 32,713. 45 – – * * * ₫ 8,766,228,677 0.00 % 221 Gần đây 81 Chainlink LINK/ETH ₫ 169,117. 09 – – ₫ 8,325,590,831 0.10 % 9 Gần đây 82 Avalanche AVAX/USDT ₫ 593,970. 61 ₫29,317,651.68 ₫139,192,830.60 ₫ 23,572,490,926 0.30 % 210 Gần đây 83 Kava KAVA/USDT ₫ 42,919. 70 – – ₫ 32,073,570,764 0.40 % 9 Gần đây 84 EOS EOS/USDT ₫ 25,610. 80 ₫20,407,587.61 ₫29,459,995.45 ₫ 15,622,060,313 0.20 % 225 Gần đây 85 Tezos XTZ/USDT ₫ 40,588. 13 ₫71,285,444.78 – ₫ 18,131,070,170 0.23 % 204 Gần đây 86 VeChain VET/USDT ₫ 623.70 ₫84,027,658.69 ₫30,465,986.86 ₫ 7,841,038,649 0.10 % 12 Gần đây 87 Litecoin LTC/BTC ₫ 1,389,059. 62 – – ₫ 8,167,660,454 0.10 % 8 Gần đây 88 Meta Ruffy MR/USDT ₫ 1.67 ₫7,742,782.29 – ₫ 17,768,006,303 0.22 % 47 Gần đây 89 Dogecoin DOGE/USDT ₫ 1,638. 42 ₫896,728,553.08 ₫4,064,322.98 ₫ 39,175,780,942 0.49 % 268 Gần đây 90 yearn.finance YFI/USDT ₫ 168,517,970. 82 – ₫4,437,678.23 ₫ 16,054,593,175 0.20 % 2 Gần đây 91 Avalanche AVAX/BTC ₫ 594,348. 95 – – ₫ 35,292,982,986 0.44 % 9 Gần đây 92 Shentu CTK/USDT ₫ 18,727. 11 – – ₫ 7,891,655,350 0.10 % 8 Gần đây 93 Theta Fuel TFUEL/USDT ₫ 1,347. 25 – – ₫ 11,682,629,083 0.15 % 7 Gần đây 94 EOS EOS/ETH ₫ 25,530. 23 – ₫21,679,601.57 ₫ 8,016,528,515 0.10 % 9 Gần đây 95 Persistence XPRT/USDT ₫ 20,527. 02 ₫18,653,662.55 ₫14,091,143.64 ₫ 8,794,850,793 0.11 % 71 Gần đây 96 XRP XRP/BTC ₫ 9,454. 09 – ₫2,579,803.63 ₫ 11,694,369,702 0.15 % 309 Gần đây 97 EOS EOS/BTC ₫ 25,218. 22 – – ₫ 7,728,138,760 0.10 % 270 Gần đây 98 XRP XRP/ETH ₫ 8,775. 85 ₫2,387,178.29 – ₫ 8,111,338,673 0.10 % 9 Gần đây 99 Chainlink LINK/BTC ₫ 169,663. 30 – – ₫ 8,058,344,684 0.10 % 8 Gần đây 100 Injective INJ/USDT ₫ 31,916. 36 ₫3,376,476.70 –

₫7,900,142,345

0.10 % 9 Gần đây

Source: https://openlivenft.info
Category custom BY HOANGLM with new data process: Blog

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT