Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
29 C
Ho Chi Minh City
spot_img

JSON Web Token (JWT) là gì ? Xác thực Nodejs với JWT – https://openlivenft.info

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT

JSON Web Token là gì?

JSON Web Token ( JWT ) là một chuẩn mở ( RFC 7519 ) định nghĩa một cách nhỏ gọn và khép kín để truyền một cách bảo đảm an toàn thông tin giữa những bên dưới dạng đối tượng người tiêu dùng JSON. tin tức này hoàn toàn có thể được xác định và đáng an toàn và đáng tin cậy vì nó có chứa chữ ký số. JWTs hoàn toàn có thể được ký bằng một thuật toán bí hiểm ( với thuật toán HMAC ) hoặc một public / private key sử dụng mã hoá RSA .
Một ví dụ về JWT Token :

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
eyJleHAiOjEzODY4OTkxMzEsImlzcyI6ImppcmE6MTU0ODk1OTUiLCJxc2giOiI4MDYzZmY0Y2ExZTQxZGY3YmM5MGM4YWI2ZDBmNjIwN2Q0OTFjZjZkYWQ3YzY2ZWE3OTdiNDYxNGI3MTkyMmU5IiwiaWF0IjoxMzg2ODk4OTUxfQ.
uKqU9dTB6gKwG6jQCuXYAiMNdfNRw98Hw_IWuA5MaMo

Thoạt trông phức tạp là thế nhưng nếu hiểu, cấu trúc của một JWT chỉ đơn thuần như sau :

.
.

Nói một cách khác, JWT là sự kết hợp (bởi dấu .) một Object Header dưới định dạng JSON được encode base64, một payload object dưới định dạng JSOn được encode base64 và một Signature cho URI cũng được mã hóa base64 nốt.

Giải thích thêm về 3 thành phần của JWT

Header

Header gồm có hai phần chính : loại token ( mặc định là JWT – tin tức này cho biết đây là một Token JWT ) và thuật toán đã dùng để mã hóa ( HMAC SHA256 – HS256 hoặc RSA ) .

{
 "alg": "HS256",
 "typ": "JWT"
}

Payload

Payload chứa những claims. Claims là một những biểu thức về một thực thể ( ví dụ điển hình user ) và 1 số ít metadata phụ trợ. Có 3 loại claims thường gặp trong Payload : reserved, public và private claims .
Reserved claims : Đây là một số ít metadata được định nghĩa trước, trong đó 1 số ít metadata là bắt buộc, số còn lại nên tuân theo để JWT hợp lệ và rất đầy đủ thông tin : iss ( issuer ), iat ( issued-at time ) exp ( expiration time ), sub ( subject ), aud ( audience ), jti ( Unique Identifier cho JWT, Can be used to prevent the JWT from being replayed. This is helpful for a one time use token. ) … Ví dụ :

{
  "iss": "jira:1314039",
  "iat": 1300819370,
  "exp": 1300819380,
  "qsh": "8063ff4ca1e41df7bc90c8ab6d0f6207d491cf6dad7c66ea797b4614b71922e9",
  "sub": "batman",
  "context": {
    "user": {
      "userKey": "batman",
      "username": "bwayne",
      "displayName": "Bruce Wayne"
    }
  }
}
{
 "iss": "scotch.io",
 "exp": 1300819380,
 "name": "Chris Sevilleja",
 "admin": true
}

Public Claims – Claims được cộng đồng công nhận và sử dụng rộng rãi.

Private Claims – Claims tự định nghĩa (không được trùng với Reserved Claims và Public Claims), được tạo ra để chia sẻ thông tin giữa 2 parties đã thỏa thuận và thống nhất trước đó.

Signature

Chữ ký Signature trong JWT là một chuỗi được mã hóa bởi header, payload cùng với một chuỗi bí hiểm theo nguyên tắc sau :

HMACSHA256(
 base64UrlEncode(header) + "." +
 base64UrlEncode(payload),
 secret)

Do bản thân Signature đã gồm có cả header và payload nên Signature hoàn toàn có thể dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của tài liệu khi truyền tải .

Xác thực Nodejs với JWT

Cài đặt JWT package

jsonwebtoken là package của Node phát triển dựa trên draft-ietf-jose-json-web-signature-08

Tạo user model

Trong folder api/models folder, tạo một file userModel.js. Nhưng các bạn đã biết, MongoDB cho phép chúng ta tạo một schema và là nơi chúng ta có thể tạo documents. Chúng ta sẽ sử dụng nó để tạo user trực tiếp trong User document. Trong bài viết này chúng ta sử dụng package mongoose của nodejs để tạo schema với các thuộc tính như sau:

 • fullName
 • email address
 • passwork
 • created (ngày tạo)
'use strict';
var mongoose = require('mongoose'),
 bcrypt = require('bcrypt'),
 Schema = mongoose.Schema;
//User Schema
var UserSchema = new Schema({
 fullName: {
  type: String,
  trim: true,
  required: true
 },
 email: {
  type: String,
  unique: true,
  lowercase: true,
  trim: true,
  required: true
 },
 hash_password: {
  type: String,
  required: true
 },
 created: {
  type: Date,
  default: Date.now
 }
});
UserSchema.methods.comparePassword = function(password) {
 return bcrypt.compareSync(password, this.hash_password);
};
mongoose.model('User', UserSchema);

Tạo phương thức cho user (sign in, register and yêu cầu login)

Trong thư mục api/controllers tạo file userController.js Trong file userController chúng ta tạo export 3 thương thức khác nhau với NodeJS

'use strict';
var mongoose = require('mongoose'),
 jwt = require('jsonwebtoken'),
 bcrypt = require('bcrypt'),
 User = mongoose.model('User');
exports.register = function(req, res) {
};
exports.sign_in = function(req, res) {
};
exports.loginRequired = function(req, res, next) {
};

Trong phương thức đăng kí, chúng ta tạo instance user model với User Schema và lưu trong MongoDB

exports.register = function(req, res) {
 var newUser = new User(req.body);
 newUser.hash_password = bcrypt.hashSync(req.body.password, 10);
 newUser.save(function(err, user) {
  if (err) {
   return res.status(400).send({
    message: err
   });
  } else {
   user.hash_password = undefined;
   return res.json(user);
  }
 });
};

Lưu ý : Password lưu xuống database phải bcrypt bằng cách sử dụng Bcrypt package của nodejs

Trong phương thức sign_in chúng ta thực hiện việc hoạt động login. Đầu tiên, chúng ta kiểm tra user đó có tồn tại trong database hay không thông qua email(primary). Nếu có chúng ta kiểm tra password mới phương thức comparePassword trong user model user. Nếu thành công response json với tham số email, fullName, id (những tham số này đã được mã hóa khi truyền đến clients). Nếu không match thì response trả lỗi về client với NodeJS

exports.sign_in = function(req, res) {
 User.findOne({
  email: req.body.email
 }, function(err, user) {
  if (err) throw err;
  if (!user) {
   res.status(401).json({ message: 'Authentication failed. User not found.' });
  } else if (user) {
   if (!user.comparePassword(req.body.password)) {
    res.status(401).json({ message: 'Authentication failed. Wrong password.' });
   } else {
    return res.json({token: jwt.sign({ email: user.email, fullName: user.fullName, _id: user._id}, 'RESTFULAPIs')});
   }
  }
 });
};

Trong phương thúc loginRequired middleware kiểm tra user đã login hay là chưa. Phương thức này sẽ chạy đầu tiên thành công next() sẽ chuyển hướng đến các hoạt động tiếp theo

exports.loginRequired = function(req, res, next) {
 if (req.user) {
  next();
 } else {
  return res.status(401).json({ message: 'Unauthorized user!' });
 }
};

Tạo user routes NodeJS

Trong folder api/routes tạo file todoListRoutes.js. Đây là router cho user register, signup vào sign in để trong cập trên ứng dụng web của chúng ta

'use strict';
module.exports = function(app) {
  var userHandlers = require('../controllers/userController.js');
  app.route('/auth/register')
  	.post(userHandlers.register);
  app.route('/auth/sign_in')
  	.post(userHandlers.sign_in);
};

Updating server.js file Nodejs

Chúng ta tạo file server.js. File này chúng ta tạo instanse User và thiết lập middleware cho express server để check trạng thái của user.

'use strict';
var express = require('express'),
 app = express(),
 port = process.env.PORT || 3000,
 mongoose = require('mongoose'),
 Task = require('./api/models/todoListModel'),
 User = require('./api/models/userModel'),
 bodyParser = require('body-parser'),
 jsonwebtoken = require("jsonwebtoken");
mongoose.Promise = global.Promise;
mongoose.connect('mongodb://localhost/Tododb');
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
app.use(bodyParser.json());

Sau đó tất cả chúng ta tạo middleware cho express, phải chắc như đinh rằng middleware này chạy tiên phong

app.use(function(req, res, next) {
 if (req.headers && req.headers.authorization && req.headers.authorization.split(' ')[0] === 'JWT') {
  jsonwebtoken.verify(req.headers.authorization.split(' ')[1], 'RESTFULAPIs', function(err, decode) {
   if (err) req.user = undefined;
   req.user = decode;
   next();
  });
 } else {
  req.user = undefined;
  next();
 }
});

Như vậy tất cả chúng ta đã tạo server, Mã Sản Phẩm, controller đã xong. Bây giờ tất cả chúng ta init server và tích hợp với postman để test API tất cả chúng ta viết ra

npm run start

Đây là những thứ tự hình ảnh mà chúng ta test với postman


Kết luận

Như vậy tất cả chúng ta đã hiểu về JWT là gì ? Và cách sử dụng JWT tích hợp với NodeJS. Mong bạn hoàn toàn có thể vận dụng vào project, app của bản thân .
Tìm hiểu thêm về xác nhận NodeJS : Authentication trong N odejs là gì ? Tại sao quan trọng ?

Bài viết này mình sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet .
Nếu có gì không hiểu thì inbox messenger bên dưới mình tương hỗ thêm nhé .

Source: https://openlivenft.info
Category : TIN COIN

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT